Kantoren GENT | WAAS & DENDER | SINT-MARTENS-LATEM

Privacybeleid

 1. Inleiding

  1. Dit privacy beleid legt uit hoe BVBA ACCESS ESTATE omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen en alle andere natuurlijke personen die met ACCESS ESTATE BVBA (hierna ‘ACCESS ESTATE’ genoemd) in contact staan (hierna ‘u’ genoemd). Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.

  2.  ACCESS ESTATE hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. ACCESS ESTATE behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft ACCESS ESTATE evident de wet na, zijnde de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’ (hierna ‘de Verordening’ genoemd) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.  Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u verkrijgen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

  3. Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van ACCESS ESTATE op dit gebied kent en begrijpt. Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website www.accessestate.be. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht doch rekenen erop dat u steeds de verklaring op eigen initiatief ook zal nakijken.

 2. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

  1. ACCESS ESTATE BVBA is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Haar coördinaten zijn: 

   BVBA ACCESS ESTATE

   Oude Vest 121

   9200 Dendermonde

   KBO: 0696.812.960

   E-mail:privacy@accessestate.be   

   Telefoonnummer: 0476/24.76.12

   ACCESS ESTATE is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. ACCESS ESTATE bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.

  2. ACCESS ESTATE kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens ACCESS ESTATE en volgens de instructies van ACCESS ESTATE te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van ACCESS ESTATE’ genoemd).

 3. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt Access Estate?

  1. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën van persoonsgegevens die ACCESS ESTATE kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt indien die nodig of nuttig zijn voor de voortzetting van de contractuele relatie met ACCESS ESTATE.

   Hierbij wordt de context aangegeven waarin ACCESS ESTATE deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor ACCESS ESTATE de gegevens verwerkt.

    

   Categorie

   Voorbeelden

   Context

   1/ Identiteitsgegevens van de klant /opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

   2/ Identiteitsgegevens van kandidaat koper of huurder

   3/identiteitsgegevens van een natuurlijk persoon verbonden aan een rechtspersoon

   4/ identiteitsgegevens van de natuurlijk persoon/personen die een minderjarige rechtmatig en desgevallend na machtiging van de Vrederechter vertegenwoordigen bij een transactie inzake zakelijke rechten.

   Aanspreektitel, naam, voornaam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres, gegevens inzake huwelijksstelsel of samenlevingsvorm en/of - contract.

    

    

   Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, over wenst te gaan tot het sluiten van een overeenkomst, klant wordt, een bemiddelingsopdracht sluit of u registreert om de diensten van Access Estate (online via de website www.accessestate.beal dan niet via het contactformulier, telefonisch of per bericht) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Deze gegevens kunnen onder meer door het inlezen van uw identiteitskaart of het maken van een kopij van uw identiteitskaar worden verkregen.

   Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder), in voorkomend geval de gegevens van de (mede)- eigendom, verkaveling, waarvan het onroerend goed deel uitmaakt en de gegevens inzake de bezetting, huur of pacht.

   Eigendomstitel, kadastrale gegevens, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringsattest van de elektrische installatie, EPC attest, informatie over de overstroomgevoeligheid, postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaarde en bij uitbreiding elke bepaling die overeenkomstig een voorschrift in een overeenkomst op te nemen is.

   Deze gegevens worden door u verstrekt, dan wel in uw opdracht door Access Estate opgevraagd bij de overheid of technische experten of bij uw notaris of vertrouwenspersoon

   Gegevens van kandidaat huurder die verband houden met een voorstel van verhuurcontract/pachtcontract/genotssituatie

   Aanspreektitel, naam, voornaam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres, gegevens inzake huwelijksstelsel of samenlevingsvorm en/of - contract.

   Informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc.

   Deze gegevens worden verzameld met behulp van formulieren en contracten die u op uw verzoek invult.

   Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst of een optieovereenkomst of een verbintenis.

   Rijksregisternummer/R-bis-nummer/ RSIN-nummer/identiteitskaartnummer/

   Paspoortnummer/verblijfskaartnummer

   Deze gegevens worden door u verstrekt 

    

    

   Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders)

   Aanspreektitel, naam, voornaam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres, gegevens inzake huwelijksstelsel of samenlevingsvorm en/of - contract.

   Informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc.

    

   Deze gegevens worden door u als mede-eigenaar verstrekt aan Access Estate wanneer Access Estate de functie van syndicus uitoefent

   Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van syndicus

   Betalingsverrichtingen, inclusief namen en rekeningnummers, communicatie en referenties, kaartnummers, etc.

   Deze gegevens hebben betrekking op uw verrichtingen als mede-eigenaar die door de syndicus worden gecoördineerd of die betrekking hebben op uw status als huurder/verhuurder

   Gegevens over de verrichtingen van Access Estate met u

   De informatie in verband met uw contacten met Access Estate, per telefoon, e-mail, fax enz. en uw interacties op de webpagina’s aangaande Access Estate, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz.

   Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en Access Estate (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.)

   Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant

   Informatie over uw gedrag en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en relatiekanalen, informatie over uw persoonlijke keuzes en levensstijl, privé of professioneel projecten, hobby’s etc.

   Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door Access Estate zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen.

  2. ACCESS ESTATE verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens, behoudens indien de gegevens vallen onder het toepassingsgebied van artikel 9 lid 2 van de Verordening.

  3. ACCESS ESTATE zal haar gegevens verzamelen via volgende manieren:

   • Gegevens door u ingevuld op de website

   • Gegevens door u meegedeeld via email of welkdanige communicatievorm

   • Gegevens door uzelf bekend gemaakt op sociale media en internet, zoals daar niet-limitatief zijn: facebook, instagram, LinkedIn.

   • Gegevens dewelke door u werden opgeladen terug te vinden zijn op de portaalsites in de ruime zin van het woord en zonder limitatief te zijn oa. Immoweb, Vlan, Zimmo, Immoproxio,…

  4. Voor welke doeleinden verwerkt Access Estate uw persoonsgegevens?

   1. ACCESS ESTATE verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. ACCESS ESTATE zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

    ACCESS ESTATE verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

     - Om te voldoen aan de wettelijke, decretale, uit ordonnantie volgende of gelijkgestelde verplichtingen die op ACCESS ESTATE rusten

     - Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen

     - Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ACCESS ESTATE, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen

     - In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken.

  5. Wettelijke verplichtingen

   1. ACCESS ESTATE dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat ACCESS ESTATE moet samenwerken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt.

    Hieronder vallen onder meer:

    - De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

    - De verplichting die aan een syndicus worden opgelegd aangaande het beheer van de mede-eigendommen.

    - De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten

    - De situaties voorzien door artikel 23 van de Verordening:

    a) de nationale veiligheid;

    b) landsverdediging;

    c) de openbare veiligheid;

    L 119/46 NL Publicatieblad van de Europese Unie 4.5.2016d) de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van

    straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid;

    e) andere belangrijke doelstellingen van algemeen belang van de Unie of van een lidstaat, met name een belangrijk

    economisch of financieel belang van de Unie of van een lidstaat, met inbegrip van monetaire, budgettaire en fiscale

    aangelegenheden, volksgezondheid en sociale zekerheid;

    f) de bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke procedures;

    g) de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van schendingen van de beroepscodes voor gereglementeerde beroepen;

    h) een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt, al is het incidenteel, met de

    uitoefening van het openbaar gezag in de in de punten a), tot en met e) en punt g) bedoelde gevallen;

    i) de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen;

    j) de inning van civielrechtelijke vorderingen.

    De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor ACCESS ESTATE uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

  6. Contractuele relaties tussen Access Estate en U als klant

   1. Alvorens contracten te sluiten dient ACCESS ESTATE soms bepaalde gegevens verkrijgen en verwerken, met name om onder andere:

    Te reageren op uw verzoek,

    U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract

    Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten

    Uw bemiddelingsopdracht te vervullen.

   2. In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient ACCESS ESTATE een aantal gegevens te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

    In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen ACCESS ESTATE worden verzonden naar diverse afdelingen en/of (administratieve) medewerkers, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract. 

    Meer bepaald verwerkt ACCESS ESTATE uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:

     

    Beheer van lopende contracten/bestelde diensten

    Centraal management en algemeen beeld van de leden, partners en klanten

    Het beheer van uw vastgoed

    Het beheer van uw mede-eigendom waarin u mede-eigenaar bent

    ACCESS ESTATE kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.

  7. Gerechtvaardigde belangen van Access Estate

   1. ACCESS ESTATE verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft ACCESS ESTATE ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.

    Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:

    - Het personaliseren van de diensten van ACCESS ESTATE

    - De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:

    o   Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes

    o   Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van ACCESS ESTATE, op basis van enquêtes bij klanten van ACCESS ESTATE, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Twitter, facebook) gekoppeld aan ACCESS ESTATE

    - Toezicht op de activiteiten van ACCESS ESTATE, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van Access Estate, de aard van de gestelde vragen van klanten, etc. 

    - Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen

    - Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u in ons Cookies Beleid.

    - Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven)

    - De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van ACCESS ESTATE of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

  8. Specifiek gerechtvaardigd belang van Access Estate: Conventionele direct marketing

   1.  ACCESS ESTATE voert een klantensegmentatie uit - in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan ACCESS ESTATE onder meer:

    De diensten die u reeds gebruikt en uw sociodemografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz,…)

    Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren,

    De advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, sociale netwerken, in een kantoor, tijdens geen gesprek met een van onze medewerkers of elders (bijv. Bij gebeurtenissen waar ACCESS ESTATE aanwezig was),

    Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken,

    De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen

    U gepersonaliseerde advertenties versturen per post, e-mail of telefoon

    U op sleutelmomenten in uw leven (zoals daar zijn verjaardagen, huwelijken, geboortes, communies etc.) een gepersonaliseerde wens toesturen.

  9. Uw toestemming voor het verwerken en verzenden van elektronische reclame (elektronische direct marketing)

   1. Uw persoonsgegevens worden door ACCESS ESTATE verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw beroep op onze diensten en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Uw persoonsgegevens worden door ACCESS ESTATE verwerkt voor klantenbeheer op basis van de pre-contractuele relatie (via ons contactformulier of via eerdere door uzelf aan ons kenbaar gemaakte contactgegevens) als gevolg van uw interesse in onze diensten en aangeboden goederen en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het om ons dat mee te delen op privacy@accessestate.be.

    Via dit adres kunt u ook ten allen tijde vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit. Ons Algemeen Beleid op vlak van gegevensbescherming vindt u op www.accessestate.be/privacy
  10. Aan wie maakt Access Estate uw persoonsgegevens over?

   1. ACCESS ESTATE behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.

   2. In sommige gevallen is ACCESS ESTATE bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:

    - Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken

    - Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek

    ACCESS ESTATE draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met:

    - Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties

    - Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders

    - Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten

    - De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie

    ACCESS ESTATE dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die ACCESS ESTATE gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten. 

    Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.

    In de hiervoor genoemde gevallen zorgt ACCESS ESTATE ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. ACCESS ESTATE zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van ACCESS ESTATE en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

    Door aanvaarding van de onderhavige privacy policy geeft u Access Estate eveneens uitdrukkelijk akkoord de persoonsgegevens voorkomend in een verkoopovereenkomst of elke daarmee gelijkgestelde overeenkomst (of een ontwerp daarvan) over te maken aan uw notaris, uw financiële instelling of uw adviseur in de ruime zin van het woord.

   3. ACCESS ESTATE bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

  11. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

   1. ACCESS ESTATE zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. 

    Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van ACCESS ESTATE, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:

    o   10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van ACCESS ESTATE BVBA en of haar zaakvoerders, medewerker en onderaannemers tenzij binnen deze termijn van 10 jaar  een rechtsgeding werd aangespannen en dit rechtsgeding nog niet in laatste aanleg werd beslecht, vermeerderd met de gebruikelijke termijn voor het instellen van een verbreking van dit arrest.

    o   10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving

    o   7 jaar voor de boekhouding en verantwoordingsstukken van de verenigingen van mede-eigenaars naar aanleiding van het uitoefenen van de taak van syndicus.

    o   De termijnen opgelegd door het KB dd. 09/08/1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten voor werkgevers Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

  12. Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

   1. ACCESS ESTATE hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging

    ACCESS ESTATE neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals het gebruik van een opslagsysteem dat draait op een eigen server, antivirus, firewalls, toegangscontroles, slotvast afgesloten dossierkasten, strenge selectie van medewerkers, en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

    In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van ACCESS ESTATE gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal ACCESS ESTATE onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediërende maatregelen. Indien nodig of vereist volgens de Verordening, zal ACCESS ESTATE u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  13. Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens?

   1. Recht van inzage, verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar
    1. Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

      - Een recht op inzagevan uw persoonsgegevens bij ACCESS ESTATE.  Dit betekent dat u ACCESS ESTATE kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld. Conform de Verordening zullen wij u binnen de gestelde termijn van 1 maand antwoorden op uw verzoek door middel van een document in leesbare en overdraagbare vorm. Niettemin dient deze verbintenis slechts als een inspanningsverbintenis te worden aanzien.

     - Een recht van verbeteringals u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.

     - Een recht op beperking indien u bvb. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die ACCESS ESTATE toelaat om dit te controleren.

     - Een recht op wissing (ook wel gekend als recht van vergetelheid)van uw persoonsgegevens. Wanneer uw relatie met ACCESS ESTATE een einde genomen heeft, kan u ACCESS ESTATE vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van persoonsgegevens die door ACCESS ESTATE op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij ACCESS ESTATE een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van ACCESS ESTATE (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). ACCESS ESTATE kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn. 

     - Een recht op overdraagbaarheidvan gegevens die uzelf aan ACCESS ESTATE  heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u ACCESS ESTATE vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor ACCESS ESTATE.

     U heeft het recht om bezwaarte maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.3 en IV.4 van onderhavige privacy policy. In het geval van IV.3 van onderhavige privacy policy kan ACCESS ESTATE evenwel de persoonsgegevens blijven verwerken indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

     U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar BVBA ACCESS ESTATE, 9200 Dendermonde, Oude Vest 121 of per e-mail naar privacy@accessestate.be.

   2. Recht van verzet tegen het verzenden van elektronische reclame

    1. ?In IV.5 van onderhavige privacy policy werd uw toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres.

      U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame. 

      U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:

     - Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naarprivacy@accessestate.be.

     - Door het versturen van een brief per post met een kopie van uw identiteitskaart naar BVBA Access Estate, 9200 Dendermonde, Oude Vest 121.

     - Door een verzoek te richten via de contactpagina op de website www.accessestate.be

      De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel ACCESS ESTATE niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

   3. Recht om klacht in te dienen

    1. ?Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:

     - Per post : BVBA ACCESS ESTATE, 9200 Dendermonde, Oude Vest 121

     - Per e-mail : privacy@accessestate.be 

     - Telefonisch : 0476/24 76 12

    2. U kunt ook een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op contact@apd-gba.be, of telefonisch op + 32 (0)2 274 48 00 en per fax op + 32 (0)2 274 48 35.

Naar boven